2017-ci il 

I Hissə

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MÜNDƏRİCAT

  

GENETİKA VƏ SELEKSİYA

 

X.N.Rüstəmov, Z.İ.Əkpərov, М.Ə.Abbasov. Uzaq spontan hibridlərdən seçilmiş yumşaq buğda (T.aestivum L.) nümuələrinin aqrobioloji göstəriciləri

 

Q.M.Həsənova, X.H.Rüstəmov, N.Q.Hümmətov, C.M.Təlai. Genotip və mühit amillərinin yumşaq buğda sortlarında dənin keyfiyyət göstəricilərinin formalaşmasında rolu

 

L.H.Namazova, A.İ. Şəmşədzadə, A.C.Əliyeva.Yumşaq buğda xətləri ilə Aegilops L.növləri arasındakı F1 hibridlərin sitogenetik analizi

 

Л.С. Валиева, Г.К. Рагимова, Н.А. Набиева, А.В. Войлоков. Антоцианы зерна кукурузы: польза для здоровья, биосинтез, гены

 

G.M.Rasizadə, A.İ.Əsədova, R.A.Qafarova. İntroduksiya olunmuş at paxlasi (Vicia faba L.) kolleksiyasi nümunələrinin sitoloji tədqiqi

 

A.İ.Əsədova, R.A.Qafarova. Abşeron şəraitində lobya (Phaseolusvulgaris L.) nümunələrinin vegetasiya müddətinə görə qiymətləndirilməsi

 

Л.А.Гусейнова, Г.С.Абдулалиева. Генофонд хлопчатника как источник улучшения основных хозяйственных признаков

 

Y.İ.Sərxanbəyli. Kolxitsinin təsirilə diploid və triploid şəkər çuğunduru sortlarının m1-m2-də bəzi bioloji xüsusiyyətlərinin dəyişməsi

 

G.Ə.Hüseynzadə, N.Ə.Quliyev. Azərbaycanın Abşeron şəraitində pomidor (Lycopersiconesculentum Mill.) sortlararası hibridlərində heterozis

 

С.Р.Гасанов, З.И.Акпаров, С.А.Мамедова. Интродукционный потенциал видов рода Allium L. флоры Азербайджана

 

N.S.Babayeva, H.M.Şıxlinski, V.X.Qarayev. Armud geneotiplərində biomorfoloji parametrlərin tədqiqi

 

N.Ə.Həsənov, S.V.Hacıyeva. Yeni yerli nar sortları və onların çoxaldılması

 

MOLEKULYAR BİOLOGİYA

 

S. Şərifova, Q.Qurbanov, V.Rüstəmova, Z.Əkpərov. Pomidor genotiplərinin biotik streslərə davamlılıq allellərinə görə molekulyar skrininqi

 

Л.М.Сулейманова1, И.А.Шахмурадов 1,2. Короткие некодирующие РНК растений: биогенез и роль в ответ на стрессовые факторы

 

 

FİZİOLOGİYA

 

L.H.Cavadova, Ş.İ.Hacıyeva, G.İ.Həsənova, F.A.Şeyx-zamanova., S.P.Rzayeva, C.N.Nağıyeva. Yumşaq buğda (T.aestivum L.) nümunələrinin stres amillərə davamlılıq dərəcələrinin laboratoriya diaqnostik metodlari ilə təyini

 

T.N.Hüseynova. Quraqlıq və duzluluq streslərinin mərciməyin fotosintez fəallığına təsiri

 

R.T. Əliyev, Ş.İ. Hacıyeva, X.Ş. Abışova, G.İ. Həsənova, G.Ə.Məmmədova, E.S. Hacıyev. Müxtəlif bərk buğda (T.durum Desf) hibridlərinin abiotik streslərə davamlılığının öyrənilməsi

 

Z.Ş.İbrahimova, G.İ.Həsənova, N.X.Əminov, R.T.Əliyev. Müxtəlif ploidli buğda nümunələrinin quraqlıq və duzluluq streslərinə davamlılığının fizioloji parametrlər əsasında təyini

 

BİOKİMYA

 

F.Ə.Kərimova. Yumşaq buğda nümunələrinə  məxsus  dənlərdə zülal və triptofanın təyini

 

M.Y.Nəsrullayeva, Q.Q. Qasımov. Tərtər BTS-də əkilmiş arpa genotiplərində aqromorfoloji və biokimyəvi göstəricilərin tədqiqi

 

H.B.Sadıqov, Z.İ.Əkpərov, Ə.Y.Kərimov, S.B.Sadıqova, G.Ə.Məmmədova.Yerli bərk buğda (T.durum Desf.) sortlarının zülal genetik markerlərinin dənin keyfiyyət əlamətləri ilə əlaqəsi

 

E.B.Rəfiyev, Q.Q.Qasimov, A.İ.Əsədova. Yerli və introduksiya olunmuş lərgə nümunələrinin toxumlarında biokimyəvi göstəricilərin tədqiqi

 

V.N Rüstəmova, H.B Sadiqov, S.B Sadiqova, G.Ə Məmmədova. Yumşaq buğda sort və nümunələrində keyfiyyət göstəricilərinin müqayisəli tədqiqi

 

 

İMMUNOGENETİKA

 

G.Z.İsmayılova, C.M.Təlai, E.R.İbrahimov, H.M.Şıxlinski. Unlu şeh (Blumeria graminis (DC) SPEER F. HORDEİ) xəstəliyinin arpa bitkisi yarpaqlarında xlorofilin miqdarına təsiri

 

H.M.Şıxlinski, N.X.Məmmədova, L.Ş.Şahməmmədova. Üzüm bitkisində unlu şeh (U.Necatorburrill) xəstəlik törədicisinə qarşı mübarizə üsulları

 

A.D.Məmmədova. Genofondda olan mərcimək sortnümunələrinin təbii fonda xəstəliklərlə sirayətlənməsinin qiymətləndirilməsi

 

 

EKOBOTANİKA

 

A.M.Əsgərov. Azərbaycanda mədəni bitkilərin yabanı əcdadlarının qırmızı siyahısı

 

A.M.Əsgərov, K.V.Əsədova, G.F.Allahverdiyeva, G.Ş.Quliyeva, Ü.Z.Zeynalova. Zaqatala rayonu ərazisində yayılan paxlalılar və taxıllar fəsilələrindən olan mədəni bitkilərin yabanı əcdadları

 

K.V.Əsədova. Abşeronda yayılan lərgə (Vicia L.) növlərinin taksonomik tərkibi, yayılması və istifadəsi imkanları

 

K.A.Məmmədyarova. Lənkəran-Lerik bölgəsinin üçyarpaq yonca (Trifolium L.) növlərinin biomorfoloji qiymətləndirilməsi

 

V.M. Güvəndiyev, A.M. Əsgərov.Azərbaycan florasının qarayonca cinsi (Medicago L.) növlərinin kimyəvi tərkibi və əhəmiyyəti

 

İNSAN GENETİKASI

 

K.Ə.Əliyeva, N.M.Hacıyeva, L.CHüseynova. Laktaza və qalaktoza-1- fosfaturidiltransferaza fermentlərinin genetik heterogenliyinin tədqiqi

 

П.И. Бахшалиева. Cравнительный анализ частоты распространенности мутаций гена фенилаланингидроксилазы в разных странах

 

 

HEYVANDARLIQ

 

V.X.Qarayev. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı heyvanlarının genetik ehtiyatlarının öyrənilməsi, problemlər və perspektivlər

 

Q.M.Bəkirov, A.G.Mustafayev, Ş.N.Əliyeva, R.Q.Bəkirli, S.F.Abdullayev, A.M.Məmmədov, G.Ə.İsmayılova. Yeni yaradılmış tut ipəkqurdu cins və hibridlərdə ekoloji sabitlik əmsallarının təyin edilməsi