STRUKTURŞöbələrBiotexnologiya

Struktur bölmənin rəhbəri: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Abbasov Mehrac Əli oğlu

E-mail: mehraj_genetic@yahoo.com  

 

Şöbənin əsas istiqaməti ex-situin-situ şəraitdə saxlanılan bitki genetik ehtiyatlarının molekulyar markerlər əsasında pasportlaşdırılması, genetik müxtəlifliyinin analizi, abiotik və biotik stress amillərə davamlılıq genlərinin skrininqi və ekspresiyasının tədqiqi, kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərinin assosiyativ və genetik xəritələnməsi və molekulyar seleksiyanın nailiyyətlərindən istifadə etməklə sortalma prosesini sürətləndirilməsindən ibarətdir. Bununla yanaşı, yaxın gələcəkdə yeni nəsil sekvenser texnologiyasının mənimsənilməsi və bitki genetik ehtiyatlarında müqayisəli sekvens analizinin aparılması da əsas fəaliyyət istiqamətlərindəndir. Həmçinin, ikiqat haploid bitkilərin yaradılması istiqamətində biliklərin umumiləşdirilməsi və müvafiq şöbələrlə birlikdə ikiqat haploid bitkilərin yaradılması istiqamətində tədqiqatların aparılması da şöbənin fəaliyyət istiqamətinə daxildir. Şöbənin digər bir istiqaməti isə respublikaya gətirilən bitki genetik ehtiyatlarının genetik modifikasiya olunub olunmamasını müəyyən etmək və genetik modifikasiya olunmuş bitkilər üzrə biotəhlükəsizlik konsepsiyasının hazırlanmasından ibarətdir.

Şöbənin əsas elmi nəticələri

  1. 196 diploid buğdanın (T. monococcum, T. urartu, T. boeoticum) molekulyar genetik üsullarla duza davamlılıq genlərinə görə skrininqi zamanı Nax1 və Nax2 davamlılıq genlərinin diploid buğdalardan yalnız T.monococcumT.boeoticum-da olduğu müəyyən edilmişdir. Gen ekspresiyası analizi isə bu genlərin yalnız duza davamlı T.monococcum növünə aid nümunələrdə ekspresiya olunduğunu aşkar etmişdir.
  2. Fraqment analizi nəticəsində, ilk dəfə olaraq, Azərbaycan mənşəli yumşaq buğda növmüxtəlifliklərində (T. aestivum v. erythrospermum, T. aestivum v. albidum, T. aestivum v. meridionale, T. aestivum v. lutescens) və sortlarında (Əkinçi 84, Günəşli, Mirbəşir 128) gövdə pasına davamlılıq geni (Sr31) aşkarlanmışdır.
  3. Aparılan molekulyar skrininq nəticəsində yumşaq buğdanın Qrekum 75/50, Arzu, Zərdabi, Gürgənə-1, Mirbəşir 128, Əkinçi 84, Günəşli və Yeganə sortlarında sarı və qonur pasa davamlılığı təmin edən ilişikli Yr18/Lr34 genləri tapılmışdır.
  4. Fransa alimləri ilə birgə aparılan tədqiqatlar zamanı Qazaxıstan mənşəli yabanı ərik genotiplərinin şarka xəstəliyinə davamlılıq geni ilə ilişikli olan bir mikrosatelit markeri ilə  skrininqi nəticəsində bu xəstəliyə davamlı olan yeni nümunələr aşkar olunmuşdur.
  5. İlkin molekulyar-genetik tədqiqatlar kimi, buğda, mərcimək və üzüm kolleksiyasında RAPD və SSR markerlərdən istifadə etməklə,  genetik müxtəliflik və genetik oxşarlıq dərəcəsi tədqiq olunmuşdur. Öyrənilən buğda, mərcimək və üzüm kolleksiyasında yüksək genetik müxtəliflik dərəcəsinin olması təyin edilmişdir.

 

İşçilərin ümumi sayı: 13


 

 

Böyük elmi işçi  - b.ü.f.d  Ocaqi Cavid Mətləb oğlu

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Böyük elmi işçi  - b.ü.f.d  Babayeva Sevda Maşalla qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Böyük elmi işçi  - b.ü.f.d  Vəliyeva Leyla Sədrəddin qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Böyük elmi işçi  - b.ü.f.d  Nəbiyeva Natiqə Əsgər qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Böyük elmi işçi  - b.ü.f.d  Rəhimova Gülşən Qəhrəman qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Böyük elmi işçi  - b.ü.f.d  Salayeva Samirə Cəfər qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kiçik elmi işçi  - Hacıyeva Səbinə Vahid qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Kiçik elmi işçi  - Yarəhmədov Tural Yarəhməd oğlu

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Böyük laborant  - Nəsibova Jalə Afiq qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Böyük laborant  - Hacıyeva Aynur Füzuli qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 İNSAN GENETİKASI QRUPU>>>

 

 

 

 

FOTO