STRUKTURŞöbələrTexniki və yem bitkiləri

Laboratoriya müdiri: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ruhəngiz Məmmədova

Laboratoriya əməkdaşlarının ümumi sayı: Cəmi 21, onlardan 2-si elmlər doktoru, 10 elmlər namizədi.

Laboratoriyanın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri: Texniki, yem və dərman bitkilərini yeni genotiplərinin yaradılması. Əlamətlərin irsiyyət qanunauyğunluqlarını öyrənmək, alınmış hibridlərin nəsillər üzrə genetik potensialının aşkarlanması. Laboratoriya əməkdaşları tərəfindən toplanmış kolleksiya materialının saxlanması və səmərəli istifadəsi.

Laboratoriyanın əsas elmi nailiyyətləri: Müxtəlif genetika-seleksiya metodları, xüsusilə təcrübəvi mutagenez və hibridləşdirmə vasitəsilə yem, dərman bitkiləri və pambığın müsbət əlamətlərə malik formaları alınmışdır ki, bu formalardan bitkilərdə əlamət və xassələrin yaxşilaşdırılması üçün mənbə kimi istifadə etmək olar. Elmi tədqiqatlar və biomorfoloji, təsərrüfat, keyfiyyət əlamətləri üzrə aparılan təkrar məqsədyönlü seçmə nəticəsində özündə yüksək keyfiyyət və təsərrüfat əlamətlərini birləşdirən yeni perspektiv sort və xətlər yaradılmışdır. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Komisiyasında 5 perspektiv pambıq və 1 yonca sortu sınaqdan keçirilir.