STRUKTURŞöbələrTexniki və yem bitkiləri

Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d., dos. Məmmədova Ruhəngiz Bəxtiyar qızı

E-mail: gene-res@mail.ru

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoriyanın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri: Texniki, yem və dərman bitkilərini yeni genotiplərinin yaradılması. Əlamətlərin irsiyyət qanunauyğunluqlarını öyrənmək, alınmış hibridlərin nəsillər üzrə genetik potensialının aşkarlanması. Laboratoriya əməkdaşları tərəfindən toplanmış kolleksiya materialının saxlanması və səmərəli istifadəsi.

Laboratoriyanın əsas elmi nailiyyətləri: Müxtəlif genetika-seleksiya metodları, xüsusilə təcrübəvi mutagenez və hibridləşdirmə vasitəsilə yem, dərman bitkiləri və pambığın müsbət əlamətlərə malik formaları alınmışdır ki, bu formalardan bitkilərdə əlamət və xassələrin yaxşilaşdırılması üçün mənbə kimi istifadə etmək olar. Elmi tədqiqatlar və biomorfoloji, təsərrüfat, keyfiyyət əlamətləri üzrə aparılan təkrar məqsədyönlü seçmə nəticəsində özündə yüksək keyfiyyət və təsərrüfat əlamətlərini birləşdirən yeni perspektiv sort və xətlər yaradılmışdır. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Komisiyasında 5 perspektiv pambıq və 1 yonca sortu sınaqdan keçirilir.

 


Aparıcı elmi işçi  - b.ü.f.d. Hüseynova  Lyudmila Ələsgər qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aparıcı elmi işçi - b.ü.f.d., dos. Abduləliyeva Gülşən Surxay qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

Böyük elmi işçi - Yunusova Firuzə Məmmədtağı  qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 Böyük elmi işçi - a.ü.f.d., İbrahimov Sədrəddin Şirab oğlu

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Elmi işçi - Əlizadə Şadər Aydın oğlu

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kiçik elmi işçi - Bayramlı Orxan Faiq oğlu

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Böyük laborant - Niftaliyeva Sahilə Xansu qızı

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 Böyük laborant - Şirinova Aytən Nazir qızı

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Böyük laborant - Heydərova Sevda İbadulla qızı

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Laborant - Aslanova Leyla Cəfər qızı

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Laborant - Mehtiyeva Qəşəngül Xansuvar qızı

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Laborant - Əjdərova Mehriban Binyət qızı

 E-mail: 

 Telefon: