STRUKTURŞöbələrDənli taxıl və paxlalılar

XanbalaStruktur bölmənin rəhbəri   - b.ü.f.d. Rüstəmov Xanbala Nəriman oğlu

E-mail:xanbala.rustamov@mail.ru

 

 

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Şöbənin əsas fəaliyyət istiqaməti respublikamızda yayılmış dənli-taxıl və paxlalı bitkilərin genofondunun toplanması, introduksiya və hibridləşdirmə yolu ilə genofondun zənginləşdirilməsi, nümunələrin kəmiyyət əlamətlərinə görə analizi, məhsuldar formaların seçilməsi və onlardan seleksiyada istifadə etməklə məhsuldar sort və formaların əldə edilməsidir. Digər bir istiqamət dənli-taxıl və paxlalı bitkilərin biomorfoloji əlamətlər əsasında genetik müxtəlifliyinin tədqiqi və pasportlaşdırılaraq genbankda saxlanmasını təmin etməkdir. Laboratoriyada, həmçinin, bitkilərin kəmiyyət əlamətlərinin nəslə irsən keçmə xüsusiyyətlərinin və nümunələrin abiotik və biotik stres amillərə davamlılığının tarla şəraitində qiymətləndirilməsi və davamlılığın genetik xüsusiyyətlərinin tədqiq edərək yeni sortların yaradılması üçün elmi bazanın hazırlanması da fəaliyyət istiqamətinə daxil edilmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycanda yaradılmış dənli taxıl və paxlalı bitkilər üzrə yaradılmış sortların tarla muzeyinin yaradılması və onların hərtərəfli tədqiq edilərək daha məhsuldar va davamlı sortların yaradılması istiqamətində işləri gücləndirmək də şöbənin əsas vəzifələrindəndir. Həmçinin gələcəkdə yeni istiqamət kimi, marker əsaslı seleksiyadan istifadə edərək seleksiya prosesində zamanın qısaldılmasına nail olunması və bu istiqamətin həyata keçirilməsi üçün metodikaların hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: Son 5 ildə laboratoriyada aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir.

  1. Ekspedisiya və introduksiya yolu ilə 1200-ə yaxın dənli-taxıl, 400-dən artıq isə paxlalı bitkilər toplanmış, hərtərəfli tədqiq olunmuş və pasportlaşdırılaraq genbanka verilmişdir.
  2. Hibridoloji analizlər nəticəsində 115 nümunə yumşaq, 64 nümunə isə bərk buğda tipli sabit formalar seçilmiş və kolleksiyaya daxil edilmişdir. 
  3. Laboratoriya və tarla təcrübələrinin nəticələrinə əsasən, öyrənilən 53 diploid və tetraploid buğda nümunələri içərisindən quraqlıq və duzluluq streslərinə yüksək davamlı 14 buğda genotipi aşkar edilmişdir.
  4. Respublikamızın müxtəlif bölgələrindən T. dicoccum (Schrank) Schuebl., T. durum Desf., T. polonicum L., T.aestivum L., T. spelta L. və T. compactum Host. növlərinə aid 300 nümunə seçilərək Qobustan BTS və Abşeron ETB-da səpilmişdir. Toplanılmış nümunələrin əksəriyyəti Asiya növaltılarına mənsubdur. Onların arasında təsnifatda göstərilməyən növmüxtəlifliyi və formalara da rast gəlinir.
  1. İlkin molekulyar-genetik tədqiqatlar kimi, buğda və mərcimək kolleksiyasında RAPD və SSR markerlərdən istifadə etməklə,  genetik müxtəliflik və genetik oxşarlıq dərəcəsi tədqiq olunmuşdur. Öyrənilən buğda və mərcimək sortlarının genetik yaxınlıq dərəcəsi, həmçinin mərcimək kolleksiyasında yüksək genetik müxtəliflik dərəcəsinin (68%) olması təyin edilmişdir. 

 

İşçilərin ümumi sayı – 22

 


 

Şeyxzamanova fatma Alı qızı

 

Aparıcı elmi işçi   - b.ü.f.d  Şeyxzamanova Fatma Abuzər qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aparıcı elmi işçi   - b.ü.f.d  Gəraybəyova Nərgiz Əbdulrəhman qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Aparıcı elmi işçi   - b.ü.f.d  Abdullayev Abidin Məhərrəməli oğlu

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

 Böyük elmi işçi   - b.ü.f.d  Rəfiyeva Gülarə Qurbanəli qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Böyük elmi işçi   - Rzayeva Svetlana Petrovna

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Elmi işçi   - Rəhimova Ofeliya Hüseyn qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Elmi işçi   - Nuriyeva Sevinc Əsəd qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Elmi işçi   - Eldarova Cəmalə Məhəmməd qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Elmi işçi   - Həmidov Həmid Mürəddin oğlu

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Böyük laborant   - Məmmədova Şəfəq Fariz qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Böyük laborant   - Xəlilova Svetlana Taptıq qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Böyük laborant   - Əsgərova Gülşən Məmmədbağır qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Böyük laborant   - Həsənova Rəhilə Alqaidovna

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Böyük laborant   - Əliyeva Cəriyyət Nəsir qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Böyük laborant   - Bəxtiyarov Vidadi Nəriman oğlu

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Böyük laborant   - Əhmədova Gültəkin Qaraca qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Laborant   - Qasımova Tərgül Müzəffər qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Laborant   - Fərziyeva Fərqanə İmas qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 


 

 

Laborant   - Əliyeva Solmaz Salman qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO