STRUKTURŞöbələrBiokimya

Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d. Qasımov Qədir Qasım oğlu

İşçilərin ümumi sayı- 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri- Laboratoriyanın əsas fəaliyyət istiqamətini respublikamızda yayılmış və Genetik Ehtiyatlar institutunun Gen bankında toplanmış dənli-taxıl və paxlalı, texniki bitkilərin toxumlarının kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi və yüksək göstəricilərə malik nümunələrin seçilməsi, seleksiya üçün tövsiyyə edilməsi təşkil edir. Laboratoriyada həm də bəzi paxlalı bitkilərin müxtəlif inkişaf fazalarında xlorofil a, b və karotinoidlərin miqdarının dinamikası öyrənilir.

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri- Son 5 ildə laboratoriyada aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:

  1. Laboratoriyada 321 dənli-paxlalı bitki nümunəsində biokiyəvi analizlər aparılmışdır.
  2. 26 bərk buğda, 25 yumşaq buğda, 32 arpa, 30 çovdar, 15 qarğıdalı, 40 noxud, 10 mərcimək nümunələrində protein,nişasta, yağ, kül, əvəzolunmayan amin turşuları- triptofan, lizin miqdarı təyin edilmişdir.
  3. Proteinin miqdarı yüksək olan 9 lobya, 2 bərk buğda, 3 yumşaq buğda, 2 arpa, 3 çovdar, 2 qarğıdalı, 3 noxud, 1 mərcimək, 6 inək noxudu, 2 at paxlası, 1 çöl noxudu, 1 lərgə və 1 maş nümunələri seçilmişdir.