ELANLAR
12:57, 24.10.2023
Disttertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir

AR ETN Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun (GEİ) doktorantı, iddiaçı Kəmalə Valeh qızı Əsədovanın 2417.01-Botanika ixtisası ilə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün "Azərbaycanda yayılan Lərgə cinsi ( Vicia L.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və səmərəli istifadəsi "mövzusunda dissertasiya işinin rəsmi müdafiəsi 27 oktyabr 2023-cü il tarixində saat 14:00-da Botanika İnstitutunda ED1.26 Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcəkdir.