STRUKTURMilli GenbankRüşeym plazması laboratoriyası

Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d. Məmmədova Sevinc Əmir qızı                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: 

Genbanka daxil olmuş bitki toxum nümunələrinin qeydiyyatını,  bərpasını, mübadiləsini, cücərmə qabiliyyətinə və genetik tamlığına görə  səciyyələndirilməsini və  orta müddətli saxlama rejimində işləyən soyuducuda  yerləşdirilməsini təmin etməkdir. Genbank şəraitində uzun müddət saxlanılma zamanı toxumların qocalmasının genetik fəsadlarının qarşısını almaq üçün orqanizmin təbii bərpa sisteminin aktivləşdirilməsi yollarının axtarışı və bitki genetik ehtiyatlarının xüsusilə də qədim sortların, nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin itkisiz bərpa olunması üçün onların irsi tamlığını və sabitliyini tənzimləyə bilən üsulların yaradılması istiqamətində elmi-tədqiqat işləri aparılır. Molekulyar markerlərdən istifadə ilə müxtəlif növlərinin kolleksiyalarının genetik müxtəlifliyinin qiymətləndirməsi.

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri:  

Orta müddətli rejimdə işləyən soyuducu kamerada 7000 toxum nümunəsi saxlanılır.Toxum nümunələri 61 fəsiləyə, 217 cinsə, 399 növə və 225 növ müxtəlfliyinə aiddir. Müxtəlif  növlərdə, növdaxili populyasiyalarda və sortlarda toxumların uzun ömürlülüyünün irsi potensialı aşkar edilmişdir və onu proqnozlaşdıran analoqu olmayan vahid üsul yaradılmışdır.  Genbankda uzun müddət saxlanma nəticəsində cücərmə qabiliyyətini qismən itirən və irsi durumunda  dəyişiliklər baş verən toxumlarını fiziki və kimyəvi üsullar vasitəsi ilə bərpası.

 


 

 

 Aparıcı elmi işçi: b.ü.f.d. Nağıyeva Ceyran Nəriman qızı

                                       nagiyeva21@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Aparıcı elmi işçi: b.ü.f.d. Məmmədova Sevinc Mehti qızı

                                      sevka_m@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Böyük elmi işçi - b.ü.f.d. Baxışova Nigar Çingiz qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

   

 

 


 

 

Böyük elmi işçi - b.ü.f.d  Cəfərova Elnurə Eldar qızı 

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Elmi işçi - Əhmədova Vüsalə Elman qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 Mütəxəssis Xəmmədova Gülnar Məhəmməd qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Laborant: Həsənova Nabat Həsən qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Böyük laborant: Əliyeva Emilya Rafiq qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Böyük laborant: Hacıyeva Zəminə Hüseyn qızı