STRUKTURŞöbələrBiokimyəvi genetika və texnologiya şöbəsi

Struktur bölmənin rəhbəri:
biologiya elmləri doktoru, dos. Hamlet Bəykişi oğlu Sadıqov

E-mail: hamlet.sadiqov@yahoo.com

Telefon: +99450 3911253

 

 

 

 

 

 

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

  

Şöbənin əsas fəaliyyət istiqamətini respublikada yayılmış və Milli Genbankda saxlanılan, müxtəlif torpaq-iqlim şəraitlərində becərilən kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumlarının kimyəvi tərkibinin (ümumi azot, nişasta, yağ, kül, əvəzolunmayan aminturşuları- lizin, triptofan və s.) dənli-taxıl və paxlalı bitkilərin dənlərinin texnoloji göstəricilərinin və buğda dəninin endospermində qliadin və qlütenin ehtiyat zülallarının elektroforetik analizi əsasında öyrənilməsi, pasportlaşdırılması, identifikasiyası və qliadin- qlüteninkodlaşdıran lokuslara görə növlərarası, növ və sortdaxili genetik polimorfizmin müəyyənləşdirilməsi təşkil edir.

 

 

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri:

2008-2013-cü illər ərzində Texnologiya laboratoriyasına daxil olmuş yabanı və mədəni  861 diploid və tetraploid buğda,  200 bərk və yumşaq buğda, 52 yerli və introduksiya edilmiş çovdar, 83 arpa, 34 qarğıdalı və egilops növlərində   ehtiyat zülallarının genetik şərtlənmiş polimorfizmi və kompleks texnoloji göstəriciləri (1000 dənin kütləsi, şüşəvarilik, kleykovinanın miqdarı və keyfiyyəti, KDƏ, sedimentasiya göstərici və çörək bişirmə keyfiyyəti) qiymətləndirilmişdir. Yerli və introduksiya edilmiş arpa nümunələrinin piyvəlik xüsusiyyətləri də öyrənilir. Həmçinin, bərk və yumşaq buğda nümunələrində qliadin-qlüteninkodlaşdıran lokusların allellərinin irsi keçmə  xüsusiyyətləri və  yeni allel komponentlər blokları identifikasiya edilmişdir. Habelə, ehtiyat zülalları əsasında müxtəlif  sortnümunələrində, hibrid populyasiyalarında zülal markerlərinin polimorfizmi aşkar edilmişdir.

 


 

 Aparıcı elmi işçi - b.ü.f.d., dos. Kərimov Əkbər Yaşar oğlu

 E-mail: akber_xocalı@yahoo.com

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 Aparıcı elmi işçi  - b.ü.f.d.  Ağayeva Səltənət Ərşad qızı

 E-mail: saltanat.genetic@gmail.com

 Telefon:

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 

 Aparıcı elmi işçi  - Əmiraslanova Lalə Tapdıq qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Aparıcı elmi işçi - a.ü.f.d. Poladova Gülşən Hüseyn qızı

 E-mail: shenova1@yahoo.com

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Aparıcı elmi işçi - b.ü.f.d  Sadıqova Sevil Bəhrəm qızı

 E-mail: sevil_sadıqova@mail.ru

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Böyük elmi işçi - Hüseynova Cavahir İmran qızı

 E-mail: cevahir.huseynova@mail.ru

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Böyük elmi işçi - Məmmədova Gülgəz Əsgər qızı

 E-mail: gulgaz.mammadova54@gmail.com 

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Böyük elmi işçi  - b.ü.f.d. Nəsrullayeva Məsmə Yaqubəli qızı 

 E-mail: nasrullayevamesme@gmail.com

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Böyük elmi işçi - İsgəndərova Rəhilə Hüseyn qızı 

E-mail: rahilaisgandarova@rambler.ru

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


  

Böyük elmi işçi - Kəlbiyeva Yeganə Eldar qızı

E-mail: kalbiyeva@mail.ru

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elmi işçi - Kərimova Fəridə Əziz qızı

E-mail: faridakarimi125@gmail.com

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Elmi işçi  - Məmmədova Şəmsiyyə Elxan qızı

E-mail: shamsiyye@bk.ru 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

Elmi işçi - Babayeva Mətanət Ənvər qızı

E-mail: ameagei@mail.ru

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Kiçik elmi işçi - Musayeva Aytən Ramiz qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Elmi işçi - İbrahimova Şənay Güloğlan qızı

E-mail: senay.quliyeva.84@mail.ru 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mütəxəssis - Verdiyeva Günay Məmmədzadə qızı

E-mail: gunayverdiyeva112gamil.com

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kiçik elmi işçi - Nəbiyeva Aytac Yasin qızı

E-mail: aytacnebi1@gmail.com

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

Böyük laborant  - Məmmədova Aynur Məmmədhüseyn qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Laborant - Kərimova Zərifə Allahverdi qızı

E-mail: 

Telefon: