STRUCTUREDepartmentsFruit plants department

 Əsas fəaliyyət istiqamətləri

- Respublika ərazisində subtropik, giləmeyvə bitkilərin və üzümün on-farm/in-situ şəraitdə  mövcud olan genetik ehtiyatlarının toplanması, kolleksiyalarının zənginləşdirilməsi, təsviri, təsərrüfat göstəricilərinin qiymətləndirilməsi, onlardan seleksiya və ərzaq sahələrində səmərəli istifadə edilməsi;

- Axtarışlar nəticəsində subtropik və giləmeyvə bitkilərinin sort və formalarının respublika ərazisində areallarının təyin edilməsi və toplanması;

- Ekspedisiyalar nəticəsində əldə edilmiş subtropik və giləmeyvə bitkilərinin genetik ehtiyatlarının bərpa edilərək qorunması məqsədilə artıtılması və kolleksiyalara daxil edilməsi;

- Genofond bağlarında olan subtropik və giləmeyvə bitkilərinin mədəni sort və formalarının biomorfoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsinə həsr edilib.

Əsas elmi nəticələri

- Subtropik və giləmeyvə bitkilərinin yeni genofond kolleksiyaları, o cümlədən üzümün yeni ampeloqrafik kolleksiyası salınmış və zənginləşdirilmişdir. Meyvə-giləmeyvə bitkilərinin mədəni sortları və onların yabanı əcdadlarına aid edilən formalarla birlikdə 5000-dən artıq əkin materialı yetişdirilərək kolleksiyalara daxil edilmişdir. Respublikamızın üzüm kolleksiyasını sənaye əhəmiyyətli üzüm sortları ilə zənginləşdirmək məqsədilə İtaliyadan 6 (Matilde, Michele Palieri, Italia, Malvasia aromatica, Malvasia  rosa, Malvasia fina) və ABŞ-dan isə 2 üzüm (Crimson sedles, Emperor) sortları ilk dəfə olaraq introduksiya edilmişdir.

- Institutumuzun genofond kolleksiyalarında cəmlənmiş subtropik və giləmeyvə bitkilərinin 400-dən artıq sort və formalarının bioloji xüsusiyyətləri və təsərrüfat göstəriciləri müqayisəli şəkildə tədqiq edilərək qiymətləndirilmişdir. Müsbət bioloji-təsərrüfat göstəricilərinə malik sort və formalar müəyyənləşdirilmiş və təsərrüfatlarda istifadə üçün tövsiyə edilmişdir.

- Meyvələrinin iri, bioloji fəal maddələrlə zəngin, bitkilərinin məhsuldar, xəstəlik və zərəvericilərə qarşı nisbətən davamlı olması ilə fərqlənən - 2 incir (Şəlalə və Bolincir) və 3 üzüm (Əlincə, Naxcivan muskati, Nərgizi) perspektiv formaları seçilmiş və Seleksiya Nailiyyətlərinin Sinaği və Mühafizəsi Üzrə Dövlət Komissiyasina təqdim edilmişdir.

- Institutumuzun üzüm kolleksiyalarında becərilən nümunələr barədə pasport məlumatları Avropa  “Vitis” Mərkəzi Məlumat Bazasına  və axtarış katalıquna daxil edilmişdır.

- Son 5 ildə laboratoriya əməkdaşlarının 2 kitabı (“Viticulture and winemaking of Azerbaijan. Azerbaijan: native  varieties of grepvine”. p 85-168) Edited by D.Maghradze et al. “Vitis” Journal of Grapevine Research, JKI-Julius Kühn Institut, Germany, 2012, 485 p.; 2.“The Mediterrian Genetic Code - Grepvine and Olive”. (Centuries-old results of cultivation and diversity of genetic resources of grapes in Azerbaijan p.99-123) Edited be D.Poljuha and B.Sladonya. InTech, Croatia, 2013, 314 p.; 3.“Генетические ресурсы и результаты селекции облепихи в Азербайджане”. М. Мусаев.LAP Lambert Academic Publishing.2013. 50 с.) , 61 məqalə və 67 tezisi cap edilmişdir ki, onlardan 30-u xaricdə, o cümlədən, internetdə (10) dərc edilmişdir.